Fender_Jazz Bass USA (3TSB)

Fender Jazz Bass / Sunburst